Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Územní samospráva

Samospráva obecně znamená, že určité záležitosti spravuje někdo jiný než stát (odborně veřejnoprávní korporace - obce či kraje, ale i další) a při této činnosti je relativně nezávislý. Nositel samosprávy tedy není při jejím výkonu podřízen orgánům státní správy (např. ministerstvům), které dohlížejí jen na právní hledisko jednání korporací.

Každý z nás se asi nejčastěji setkává se samosprávou územní, do které můžeme zahrnout obce, kraje a Hlavní město Prahu. Jejich fungování upravují zákony o územní samosprávě - zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, které se v prvé řadě zabývají samostatnou působností. Do samostatné působnosti patří záležitosti, které jsou v zájmu obce (kraje) a občanů obce (kraje), tedy pokud v konkrétních případech nestanoví zákony něco jiného. Jedná se typicky o hospodaření s majetkem.

Kontrola územní samosprávy

Kontrolu územní samosprávy demonstrujme na modelovém příkladu obce. Ostatní samosprávné celky pracují obdobným způsobem.

Chod obce mohou ve velké míře ovlivňovat hlavně její zastupitelé a radní a samozřejmě i její občané. Z tohoto vyplývají i praktické možnosti kontroly, které se dají rozdělit do následujících oblastí:

1) Občané

Občané mají právo se vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce a k návrhu jejího rozpočtu a závěrečného účtu (a samozřejmě do nich nahlížet). Nad to mohou občané požadovat projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem obce. Při určitém počtu podpisů tak musí rada nebo zastupitelstvo učinit do 60 resp. 90 dnů. Stejná oprávnění mají i vlastníci nemovitostí na území obce.

2) Zastupitelé

Člen zastupitelstva obce má právo předkládat návrhy na projednání zastupitelstvu, radě, výborům a komisím. Krom toho může vznášet dotazy, připomínky a podněty a požadovat informace od téměř všech osob s obcí provázaných (např. vedoucí příspěvkových organizací jako jsou muzea, divadla apod.). Zde je důležité, že mu musí být písemně odpovězeno do 30 dnů.

3) Ministerstvo vnitra

V rámci Ministerstva vnitra se kontrole věnuje Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Tento odbor provádí nejen dozor nad výkonem samostatné působnosti obcí (ale i krajů a Hlavního města Prahy) ale také poskytuje metodickou pomoc územním samosprávným celkům, vyhodnocuje podněty k uplatnění dozorových opatření vůči obcím a zpracovává rozbory právních předpisů a následně je projednává s představiteli obcí.

V případě porušování povinností ze strany obce, jež spadají do samostatné působnosti, existuje možnost pro kohokoliv se obrátit podnětem na Ministerstvo vnitra, které má právo jednání obce podrobit kontrole. Vzor podnětu naleznete zde.

4) Nakládání s majetkem

Mimo různá oprávnění občanů a zastupitelů stojí povinnosti obce vztahující se k hospodaření s jejím majetkem. Záměr obce prodat, darovat nebo pronajmout či vypůjčit svůj nemovitý majetek musí být zveřejněn na úřední desce (i elektronické) nejméně 15 dní. Pokud by se tak nestalo, lze následně napadat neplatnost smluv a dalších úkonů učiněných bez tohoto zveřejnění.

Neplatnost by způsobilo též rozhodnutí nesprávným orgánem obce. Významnou roli zde hrají pravomoci, které jsou vyhrazeny pouze zastupitelstvu. Jde například o nabytí a převod nemovitostí či poskytování darů nad 20 000 Kč a dotací nad 50 000 Kč. Uzavírání nájemních smluv je však výlučnou pravomocí rady.

Obec má též povinnost požádat krajský úřad o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok nebo zadat přezkoumání auditorovi.

Jestliže jste tedy občanem nebo zastupitelem a není Vám lhostejná jakákoliv záležitost dotýkající se Vaší obce, města či kraje, využijte svých práv a zapojte se do procesu, jehož výsledek může mít vliv i na Vaše bezprostřední okolí.

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz