Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

TI vypisuje výběrové řízení na auditorské služby za rok 2012

Transparency International - Česká republika, obecně prospěšná společnost (dále jen “společnost”), vypisuje výběrové řízení na auditorské služby za rok 2012, do kterého se mohou přihlásit auditoři i auditorské společnosti (dále jen „auditoři“) mající sídlo nebo kancelář v Praze nebo ve Středočeském kraji. 

Rozsah zakázky

Předmětem výběrového řízení je provedení povinného auditu účetní závěrky podle zákona o auditorech a mezinárodních standardů auditu schválených Komorou auditorů ČR a auditu souladu výroční zprávy s auditovanou účetní závěrkou. Očekáváme, že po provedení auditu předloží auditor též dopis vedení společnosti, obsahující zjištění a doporučení týkající se kontrolního systému a účetních postupů společnosti.  V případě potřeby očekáváme, že vybranému auditorovi budou zadány též audity čerpání dotací, bude-li takový audit vyžadován a auditor předloží přijatelnou nabídku.  Smlouva bude uzavřena na provedení auditu 2012, nicméně očekáváme, že v případě řádného naplnění smlouvy bude s vybraným uchazečem uzavřena smlouva na období let 2013-2015. Závěrečná návštěva by měla být realizována v březnu 2013 s tím, že zpráva auditora by měla být pro projednání jejího návrhu v dozorčí radě k dispozici správní radě a zakladatelům do 15. dubna 2013.

Činnost společnosti

Stručně lze společnost a její činnost popsat takto:

Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. Společnost se zaměřuje především na prosazování systémových změn v oblasti veřejné správy a legislativy, ale také v soukromém sektoru. Kromě projektů, které se dlouhodobě věnují konkrétním oblastem (například problematice veřejných zakázek, střetu zájmů či nakládání s veřejnými prostředky) poskytuje společnost také právní a vzdělávací služby.

Činnost společnosti je financována především z grantů, které organizace získává na své projekty z programů domácích i zahraničních státních i soukromých dárců. Vedlejším zdrojem financování jsou potom dary fyzických i právnických osob a rovněž výnosy z uskutečněných činností a akcí (například vzdělávacích kurzů).

Podrobné informace o činnosti společnosti lze získat na webové stránce www.transparency.cz.

Výroční zprávy za rok 2011 a předchozí roky obsahující též finanční údaje jsou k dispozici na http://www.transparency.cz/vyrocni-zpravy/.

Výběrové řízení

Nabídky adresujte v zalepené obálce na adresu Transparency International – Česká republika, o.p.s., Sokolovská 260/143, 180 00 Praha 8 do středy 12. září 2012. Na obálku uveďte tiskacím písmem „Nabídka – Audit“.

Obsah nabídky

Nabídky by měly obsahovat:

  • Kontaktní adresu auditora s uvedením tel., adresy a emailového spojení
  • Zkušenosti auditora s prováděním auditu účetních závěrek sestavených v souladu s vyhláškou číslo 504/2002 Sb. (neziskové organizace) s uvedením roků, kdy auditor tyto audity prováděl a s auditem dotačních grantů
  • Informace o specializaci auditora a jeho klientech s uvedením min. 2 osob, které mohou poskytnout osobní reference o průběhu auditu včetně tel. a emailového spojení
  •  Stručnou informaci o přístupu k provádění auditu (vč. počtu návštěv a očekávaného počtu hodin strávených na zakázce a navrhovaném způsobu komunikace s orgány společnosti)
  • Cenovou nabídku v Kč bez DPH.

Vyhodnocení nabídky

Nabídka bude vyhodnocena Dozorčí radou společnosti v termínu do 30. září 2012 a všichni účastnící budou do 48 hodin od rozhodnutí informováni na udanou emailovou adresu.

Při vyhodnocení nabídky bude zohledněna cena, počet hodin zakázky, přístup k provedení auditu a zkušenosti auditora obecné i specifické z auditu neziskových organizací, případně též dotačních grantů.

Ke stažení: Transparency International ČR - výběrové řízení na auditorské služby za rok 2012 (pdf) 

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz