Česká republika

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní
a odpovědnou správu země.

Mluvčí a prezentace

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů

a zneužívání

Praha, 16.května 20013

Tomáš Babáček

 Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát - partner Ambruz & Dark/Deloitte Legal. Zastřešuje poskytování služeb v oblastech práva korporátního, environmentálního a politik EU, služby pro řadu nadnárodních společností a institucí a vybrané lokální podniky. Podílí se na implementaci finančních nástrojů EU v ČR a na auditech operačních programů. Předseda organizačního výboru ankety Zákonroku.cz.  

 Daniel Braun

 Daniel Braun je 1. náměstkem ministra pro místní rozvoj zodpovědným za oblast strukturálních fondů Evropské unie. Na ministerstvu působí od března 2007, byl součástí skupiny, která koordinovala přípravu operačních programů a vyjednávala s Evropskou komisí Národní strategický referenční rámec pro období 2007-2013. Do funkce 1. náměstka byl jmenován v červenci 2010. V současné době řídí tým připravující strategii evropských fondů pro nové programové období 2014– 2020 a zároveň je vůdčí osobností české vyjednávací delegace s Evropskou komisí.

Daniel Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty mezinárodních vztahů, a Central European University v Budapešti.

 Radim Bureš

 Radim Bureš vystudoval filosofii a politickou ekonomii na Filosofické fakultě University Karlovy. Absolvoval stáž na Oxfordské universitě. Na katedře filosofii FF UK pak přednášel dějiny filosofie a analytickou etiku. Od poloviny devadesátých let se věnuje prevenci kriminality a působil na odboru prevence kriminality ministerstva vnitra. Věnoval se otázkám lidských práv, prevence obchodu s lidmi, prevence násilí ve sportu a prevence korupce. Absolvoval kratší odborné stáže v USA a Velké Británii. V letech 2000 a 2005 se zúčastnil světových kongresů OSN k prevenci kriminality. Publikoval řadu statí v odborných časopisech a vystupoval na řadě mezinárodních konferencí. Od roku 2008 do roku 2013 působil v Transparency International - ČR jako projektový manažer. Od března 2013 je programovým ředitelem organizace.

 Aurélio Cecílio

 Po ukončení studia práv na univerzitě v Lisabonu se Aurélio Cecílio stal v roce 1986 členem Evropské komise.

Je odpovědný za monitorování politik zaměstnanosti a uplatňování Evropského sociálního fondu v několika členských státech. Před přístupovým procesem v roce 2004 se aktivně podílel na vypracování obecných zásad řízení a realizace ESF v nových členských státech. Byl členem pracovní skupiny odpovědné za přípravu regulačního rámce strukturálních fondů pro období 2007-2013.

V současné době je vedoucím oddělení Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Evropské komise. Odpovídá za monitorování politik zaměstnanosti a sociálního začleňování a uplatňování Evropského sociálního fondu v České republice, Polsku a Slovensku.

 Jiří Fiala

 Jiří Fiala vystudoval hospodářské dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Při studiu učil dějepis na střední škole a napsal knihu o nejstarší české obchodní bance. V roce 2008 spoluzaložil občanské sdružení Naši politici, jehož je nyní předsedou. Sdružení provozuje server NasiPolitici.cz, který shromažďuje informace o profesním životě a kauzách českých politiků i lobbistů. Ve své práci se zaměřuje na analýzu efektivity vynakládání veřejných výdajů, problematiku řízení a prevence korupčních rizik a analytickou práci na rozkrývání korupčních kauz. Společně s kolegy z Transparency International byl v roce 2012 členem forenzního týmu, který prověřoval kontroverzní zakázky pražského dopravního podniku.

 Michal Fiala

 V období 2005-2010 působil JUDr. Michal Fiala jako státní zástupce oddělení hospodářské kriminality Městského státního zastupitelství v Brně. Od roku 2010 působí jako státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality. Do jeho působnosti patří specializace na problematiku ochrany ekonomických zájmů Evropské unie, korupce a veřejných zakázek. V oblasti trestního řízení zajišťuje agendu komunikace a výměny informací s Evropským úřadem pro boj proti podvodům OLAF. Podílí se rovněž na činnosti expertních orgánů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci pracovní skupiny pro daňovou a jinou kriminalitu.

 Miloslav Kala

 Miloslav Kala (Ing.) vystudoval Vysoké učení technické v Brně.  Po studiích pracoval v Adamovských strojírnách, a.s. Adamov, kde se postupem času vypracoval na pozici obchodního ředitele a člena představenstva. Po odchodu z této společnosti začal podnikat a vstoupil do politického života, kdy byl zvolen starostou města Blanska a posléze se stal poslancem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za ČSSD, kde se zejména věnoval problematice dopravy a střetu zájmů. Díky tomuto zaměření se stal předsedou mandátového a imunitního výboru a členem hospodářského výboru. Během výkonu poslaneckého mandátu byl zvolen členem správní rady Správy železniční dopravní cesty a předsedou dozorčí rady České konsolidační agentury. V roce 2008 se úspěšně ucházel o funkci  viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Dne 22. března 2013 byl jmenován do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

 Eszter Kosa

 Eszter Kosa je maďarská sociální pracovnice a odborník v oblasti sociální politiky. Má titul PhD v oboru sociálních věd. Provedla několik výzkumů o problematice transparentnosti a fondů EU v Maďarsku. Od roku 1997 se zabývá zdroji EU (zejména Phare a ESF) jak v soukromém sektoru (jako konzultant), tak ve státní správě. V současné době pracuje v Nadaci Autonómia v projektu financovaném Evropským sociálním fondem a zabývá se sociálním začleňováním komunit žijících v hluboké chudobě. Kromě toho se jako nezávislý odborník podílí na několika výzkumech a konzultacích.

 Olga Letáčková

 JUDr. Olga Letáčková je vrchní ředitelka sekce Národního orgánu pro koordinaci, Ministerstvo pro místní rozvoj. Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2001 získala titul doktorka práv. Od začátku svého působení ve státní správě (2002) se věnuje problematice evropského práva a Evropské unie. Působila na manažerských pozicích ve  vedení  několika operačních programů. Národní orgán pro koordinaci pomoci z evropských fondů vede od poloviny roku 2010.

 Miroslav Matej

 Ing. Miroslav Matej, Ph.D vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 1999 působil na Ministerstvu financí, kde vystřídal několik pozic. Měl na starosti finanční aspekty vstupu ČR do EU, později působil jako interní auditor Národního fondu a vedoucí oddělení certifikace, akreditace a finanční perspektivy. V letech 2006 – 2011 pracoval jako auditor na Evropském účetním dvoře v Lucemburku. Od roku 2011 je opět zaměstnán na Ministerstvu financí, kde má v pozici náměstka ministra, do jehož působnosti patří mj. audit fondů EU.

 Rūta Mrazauskaitė

Rūta začala pracovat v Transparency International v Litvě v roce 2010, zabývá se především právní analýzou, koordinuje projekty v oblasti transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a iniciativ soukromého sektoru při řízení korupčních rizik. Rūta také spolupracuje s iniciativami mládeže a zabývá se problematikou uplatňování Úmluvy OSN proti korupci v Litvě. Má titul magistra práv z Univerzity ve Vilniusu (Litva), přednáší evropské ústavní právo na Univerzitě Mykolase Romerise.

 Jan Spáčil

 Jan Spáčil je partnerem advokátních kanceláří Ambruz & Dark / Deloitte Legal a vede platformu Deloitte Corporate Governance Centrum v Praze.  Profesní kariéru začal v roce 1997 v Coopers & Lybrand, posléze působil v právním oddělení PricewaterhouseCoopers. V roce 2001 byl jedním ze zakládajících právníků advokátní kanceláře Ambruz & Dark, kde se v roce 2002 stal též společníkem / partnerem.

Získal právnické vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, absolvoval též bakalářské studium v  oboru daňové poradenství na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně. Na Nottingham Trent University obdržel titul Master of Laws (LL.M.) v oboru Corporate Law. Advokátní zkoušky úspěšně složil v roce 2001, od roku 2002 je zapsán jako advokát u České advokátní komory.

Věnuje se především korporátnímu právu, zaměřuje se na otázky správy a řízení společností, odpovědnost managementu a společností apod. Vede též týmy v rámci komplexních restrukturalizačních a akvizičních projektů.

 David Sventek

 Ing. David Sventek, MBA, absolvoval ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, postgraduální dlouhodobý kurz v oboru veřejná správa a regionální rozvoj na Vysoké škole ekonomické v Praze a manažerské studium na Brno Business School, validované The Nottingham Trent University. V roce 2000 nastoupil na pozici projektového manažera v Hospodářské rozvojové agentuře Třinecka, podnikatelském centru, s.r.o., kde později v letech 2003 až 2006 zastával pozici jednatele a ředitele společnosti. Za jeho vedení byla agentura uznána za oficiální regionální rozvojovou agenturou a pro subjekty z Moravskoslezského kraje získala cca 2 miliardy korun z evropských fondů.Současně v letech 2002 až 2004 řídil Sekretariát pro výběr Phare CBC SFMP v Regionálním sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska.

V roce 2007, po nástupu na pozici ředitele Úřadu Regionální rady, byl jako člen českého vyjednávacího týmu zodpovědný za vyjednávání Regionálních operačních programů s Evropskou komisí, které vyústilo v jejich úspěšné kolektivní schválení. Vede Pracovní skupinu pro evropské fondy Asociace krajů ČR.

 Kristiina Tõnnisson

 Dr. Kristiina Tõnnisson pracuje jako ředitelka interdisciplinární EuroCollege na univerzitě v Tartu, Estonsko. Titul MSc v oboru management získala na univerzitě v New Yorku ve Spojených státech, titul PhD v oboru veřejné správy a sociální politiky na univerzitě v Tartu. Kristiina pracuje v různých akademických a občanských organizacích a/nebo výborech. Je předsedkyní správní rady Národní nadace pro občanskou společnost a estonským zástupcem pro doménu ISCH v Evropské spolupráci pro vědu a výzkum. Dr.  Tõnnisson je také členkou představenstva Nadace pro vědu a svobodná umění Domus Dorpatensis a akademického poradního výboru Estonského centra pro východní partnerství. Byla vedoucí týmu různých projektů aplikovaného výzkumu, např. “Evropa regionů: strategie a perspektivy z pohledu nadcházejícího rozšíření Evropské unie” realizovaného Evropským centrem pro výzkum federalismu, “Možnosti a meze, výzvy a překážky přechodu CEE před vstupem do EU, osvědčené postupy a zkušenosti z předvstupního procesu Moldávie a Gruzie”. Mezi její zájmy patří veřejná správa v nových demokraciích a moderní přístupy k řízení veřejné správy.

 

Chci darovat
Transparency International ČR

100 Kč 300 Kč 500 Kč 1000 Kč

nebo ,- Kč

Chci dostávat novinky na e-mail
Evropské fondy: Jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání (EU FUND WATCH)

TI pro regulaci hazardu

Linka České dráhy

Informace TI k tendrům 2012+ v Lesích ČR

 

Kontakt: 

Transparency International, o.p.s.

posta@transparency.cz
+420 224 240 895-7
Sokolovská 143, 180 00 Praha 8
Kde nás najdete

Celosvětové hnutí TI:

 Transparency International  

 Daily Corruption News

 Spolupracujeme:

 
Naši politici.cz
 
Naši politici.cz